Celem platformy Programyzdrowotne.kjd.pl jest wsparcie samorządów terytorialnych w przygotowaniu programy polityki zdrowotnej. Projekty programów muszą być przekazywane do zaopiniowania dla Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji od 2009 roku. Projekt programu zdrowotnego powinien zawierać takie elementy jak cel programu zdrowotnego, opis grupy docelowej i sposoby dotarcia do niej, plan i harmonogram poszczególnych działań, okres ich realizacji, sposoby monitorowania i ewaluacji programu, kosztorys. Dobre przygotowanie programu powinno zostać poprzedzone analizą sytuacji zdrowotnej w danej społeczności lokalnej i wybraniem problemów zdrowotnych stanowiących największy problem. Powinny być również znane i sprawdzone sposoby zwalczania danego problemu zdrowotnego, które planuje się zastosować w programie.
Programy zdrowotne mogą być ukierunkowane na zwalczanie, zapobieganie różnym rodzajom schorzeń. Rodzaj i tematyka programu niewątpliwie uzależniona jest od grupy docelowej. Inne działania będziemy planować, przygotowując program dla dzieci, inne dla osób starszych. Inaczej również zaplanujemy program dla kobiet, inaczej dla mężczyzn. Różnice mogą wynikać nie tylko z wieku czy płci, ale także statusu społeczno-ekonomicznego, np. osoby bezdomne czy poszczególne grupy zawodowe. Jeśli dobrze znamy specyfikę i potrzeby grupy docelowej, będzie nam łatwiej zachęcić ją do wzięcia udziału w programie i zaplanować działania, które odniosą pożądany przez nas skutek. Dobrze przygotowany program polityki zdrowotnej powinien uwzględniać także uwarunkowania kulturowe. Z tego względu najbardziej pożądane są działania realizowane na poziomie lokalnym, uwzględniające kulturę danej społeczności, regionu. Realizacja programów przez gminy czy powiaty umożliwia także bardzo ciekawą wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, dzięki czemu realizowane programy zdrowotne mogą stać się bardziej efektywne.
W działania w ramach programu zdrowotnego powinny być zaangażowane osoby z różnych dziedzin. Oprócz specjalistów zdrowia publicznego i innych osób związanych z ochroną zdrowia warto uwzględnić osoby reprezentujące społeczność lokalną, osoby mające doświadczenie w reklamie i marketingu, media czy duchownych. W oczach społeczności czyni to programy zdrowotne bardziej wiarygodnymi i zachęca więcej osób do uczestnictwa.