Główne problemy zdrowotne

 

W myśl art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 48.
3. Programy, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności:
1) ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów;
3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

Ministerstwo Zdrowia jako główne problemy zdrowotne traktuje:

  • Choroby układu oddechowego
  • Choroby układu krążenia
  • Nowotwory złośliwe
  • Choroby układu trawiennego
  • Urazy i zatrucia
  • Choroby zakaźne
  • Choroby zawodowe i związane z wykonywaniem pracy
  • Inwalidztwo i niepełnosprawność
  • Próchnica zębów i choroby przyzębia
  • Zaburzenia psychiczne

Główne problemy zdrowotne to grupy chorób i problemów, które na podstawie danych statystycznych najczęściej występują wśród mieszkańców Polski. Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej powinny uwzględniać wymienione schorzenia, natomiast diagnoza powinna być dodatkowo uzupełniona o sytuację zdrowotną na poziomie lokalnym, która może się różnić w poszczególnych regionach Polski.

Opisując główne problemy zdrowotne należy pamiętać, że ich występowanie różni się w poszczególnych grupach wiekowych, zawodowych itp. U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jednym z ważniejszych problemów zdrowotnych są choroby układu oddechowego, które są najczęstszą przyczyną wizyt u lekarza. Wśród osób dorosłych ważnym problemem są urazy i wypadki, zwłaszcza wypadki komunikacyjne. W wieku starszym natomiast dominującym problemem są choroby układu krążenia czy też nowotwory, których większość występuje po 60 roku życia.

Sytuacja zdrowotna mieszkańców Polski mimo znacznej poprawy po II wojnie światowej, na tle europejskim przedstawia się dość niekorzystnie. Mimo znacznego spadku ogólnej liczby zgonów spowodowanego głównie zwalczeniem chorób zakaźnych poziom przedwczesnej umieralności w dalszym ciągu jest bardzo wysoki.

Do głównych zagrożeń zdrowia mieszkańców Polski Ministerstwo Zdrowia zaliczyło wadliwy styl życia, małą aktywność fizyczną, nieprawidłowości w sposobie żywienia, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, zwłaszcza napojów wysokoprocentowych, używanie innych substancji psychoaktywnych (poza alkoholem i nikotyną), zagrożenia pochodzące ze środowiska społecznego czy zagrożenia w środowisku fizycznym.