Najczęściej popełniane błędy

 

Na podstawie analizy opinii projektów programów polityki zdrowotnej publikowanych na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyszczególniono najczęściej popełniane błędy, które przyczyniły się do negatywnej oceny projektu.

 • Niekompletny sposób podania danych na temat poszczególnych jednostek chorobowych
 • Wybiórczy sposób przedstawienia danych epidemiologicznych, algorytmów postępowania
 • Brak konkretnych informacji na temat prowadzenia kampanii informacyjnej o realizowanym programie
 • Brak informacji na temat zakończenia udziału w programie
 • Brak uwzględnienia wszystkich elementów realizacji programu w kosztorysie
 • Brak dostosowania/adekwatności zaplanowanego budżetu do zaplanowanych działań
 • Bariery dla uczestników programu np. dodatkowe dopłaty uniemożliwiające równą dostępność programu
 • Brak określonych terminów realizacji poszczególnych zadań
 • Brak informacji umożliwiających weryfikację metodologii doboru źródeł (sposób wyszukiwania, selekcji i syntezy danych źródłowych nie został opisany)
 • Zbyt ogólne i zdawkowe przedstawienie mierników efektywności projektu
 • Brak piśmiennictwa, z którego korzystano podczas opracowywania programu
 • Nieprzestrzeganie szablonu programu opracowanego przez AOTMiT
 • Brak odzwierciedlenia celów programu w zaplanowanych działaniach
 • Brak opisu monitorowania i ewaluacji
 • Brak podziału budżetu na poszczególne etapy
 • Brak precyzyjnego określenia liczby uczestników programu

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na podstawie American Public Health Association opracowała cechy dobrze opracowanego programu zdrowotnego. Są to:

 • ukierunkowanie programu na jeden bądź kilka precyzyjnie określonych problemów zdrowotnych, możliwych do zmierzenia, którym można zapobiec lub podlegają one modyfikacji w danej grupie docelowej;
 • uwzględnienie potrzeb, charakterystyki i preferencji grupy docelowej;
 • podejmowanie w programie interwencji o udowodnionej skuteczności w przypadku danego problemu zdrowotnego;
 • optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów;
 • organizacja, planowanie i realizacja programu w taki sposób, aby możliwa była ocena efektywności dokonanych działań.

Programy, jak również wszystkie inne technologie medyczne oceniane są przez Agencję na podstawie wytycznych oceny technologii medycznych (HTA – Health Technology Assessment). Jest to zbiór zaleceń, według których pracują analitycy AOTMiT i stworzone zostały po to, aby w przejrzysty sposób przygotowywać analizy podsumowujące zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i etyczne informacje o danej technologii medycznej. Podobne zalecenia stosowane są również w innych krajach świata. Istnienie tych wytycznych zapewnia rzetelność i bezpieczeństwo oceny danej technologii medycznej przez Agencję pod kątem jej bezpieczeństwa, skuteczności efektywności ekonomicznej.

Na pełna ocenę składają się 3 elementy:

 • Analiza efektywności klinicznej
 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza wpływu na system ochrony zdrowia