Schemat programu zdrowotnego

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła wzór, jakim należy kierować się przy opracowywaniu programu zdrowotnego:

Pobierz schemat programu zdrowotnego

jak również wskazówki do opracowanego schematu:

Pobierz wskazówki do schematu programu zdrowotnego

Według ogólnych zaleceń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. schemat programu zdrowotnego:

  • Niniejszy schemat odpowiada idealnemu projektowi programu zdrowotnego, jednak jego podstawowym celem jest wskazanie LOGICZNEJ BUDOWY projektu programu zdrowotnego, ze zwróceniem uwagi na wewnętrzne powiązania jego poszczególnych elementów
  • Przedstawienie projektu programu w rozbiciu na punkty główne 1-7 jest obligatoryjne
  • Podpunkty wskazują, jaka treść powinna być zawarta w każdym z punktów głównych. Zalecane jest rozwinięcie punktów głównych w podpunkty wg poniższego schematu, co należy wykorzystać adekwatnie do cech planowanego programu, rozważając starannie, czy opisane w nich kwestie odnoszą się do danego projektu
  • Wszystkie informacje powinny być podawane w sposób syntetyczny; projekt powinien zawierać wyłącznie informacje wiążące się bezpośrednio z zakresem programu (duża objętość projektu nie jest jednoznaczna z jego wysoką jakością); w przypadku rozbudowanego projektu zaleca się umieszczenie na początku zwięzłego streszczenia
  • Dobrze zaprojektowany program zdrowotny powołuje się na konkretne, zmierzone lub oszacowane na podstawie dostępnych publikacji dane. Informacje, np. dotyczące problemu zdrowotnego, epidemiologii czy oszacowań skuteczności planowanych działań, należy cytować z podaniem danych bibliograficznych pozwalających dotrzeć do cytowanego źródła (artykuł, książka, wiarygodna strona internetowa, ekspert)