Priorytety zdrowotne Ministerstwa Zdrowia

 

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 w sprawie priorytetów zdrowotnych

Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące priorytety zdrowotne:

1) zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu:

a) chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu,
b) nowotworów złośliwych,
c) przewlekłych chorób układu oddechowego;

2) ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych;
3) zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych;
4) zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego;
5) zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom;
6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych:
a) spożywaniem alkoholu,
b) używaniem substancji psychoaktywnych,
c) paleniem tytoniu;
7) przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy;
8) ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i zamieszkania;
9) poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3;
10) zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia;
11) rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania utraconej
sprawności;
12) poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym.

Priorytety zdrowotne są ustalane przez Ministra Zdrowia na podstawie stanu zdrowia obywateli oraz uzyskania efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

W II połowie 2011 roku (od 1 lipca 2011) miała miejsce polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, co oznacza, że Polska przewodniczyła posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. W tym okresie w obszarze zdrowia publicznego wyznaczone zostały dwa główne priorytety zdrowotne: zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy oraz zapobieganie chorobom mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera.

W ramach priorytetu 1 skupiono się na:

  • zmniejszaniu różnic w zdrowiu pomiędzy krajami UE poprzez działania na determinantach zdrowia w szczególności właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej;
  • zapobieganiu i kontroli chorób układu oddechowego u dzieci;
  • zapobieganiu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem e-zdrowia i rozwiązań innowacyjnych.

W ramach 2 priorytetu skupiono się na potrzebie stałego zainteresowania kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, nadania większego znaczenia zapobieganiu i kontroli zwalczaniu chorób typowych dla wieku podeszłego i związanej z tym stabilności finansowej systemów ochrony zdrowia.